Anasayfa / Blog / ISO/IEC 27001:2013 Standart Yapısı

ISO/IEC 27001:2013 Standart Yapısı

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
3 Tanımlar ve terimler
4 Kuruluşun Yapısı
4.1 Kuruluşu ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anla-mak
4.3 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamının belirlenmesi
4.4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Görev, sorumluluk ve yetki
6 Planlama
6.1 Risklere ve Fırsatlara Yönelik Eylemler
6.2 Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Planlama
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Bilgi
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi
8.3 Bilgi güvenliği risk işleme
9 Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
10 İyileştirme
10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.2 Sürekli iyileştirme
Ek A Kontrol amaçları ve kontroller

 

Standart Maddelerine Genel Bakış

0. Giriş

ISO 27001:2005 versiyonuna göre giriş bölümü kısaltılmış ve PUKÖ modeli kaldırılmıştır. Bu deği-şiklikle birlikte kuruluşun BGYS’ni uygularken PUKÖ yaklaşımı dışında da sürekli iyileştirme için bir model seçmesine fırsat verilmiştir.

1. Kapsam

Ek A’daki herhangi bir kontrolün dışarıda tutulabi-leceğine dair atıf kaldırılmıştır.

2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar

Sadece ISO/IEC 27000 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Genel bakış ve sözlük standardına atıf yapılmaktadır.

3. Tanım ve Terimler

Standardın yeni revizyonunda tanım ve terimler bulunmamaktadır. Bu maddede ISO/IEC 27000 standardına atıf yapılmaktadır.

4. Kuruluşun Yapısı

BGYS yapısı şartlarına yönelik yeni bir maddedir. Ayrıca yeni versiyon ile değişen bir kavram olan önleyici faaliyete de gönderme yapmaktadır.
Kuruluşun amaçlanan BGYS çıktılarına ulaşmasına etki edebilecek iç ve dış boyutları tanımlamasını ve ilgili tarafların şartlarını göz önünde bulundura-rak BGYS kapsamının belirlenmesi gerektiği anla-tılmaktadır. Boyut kavramı yalnızca problemleri içermemektedir. Bu kavram hakkında daha fazla bilgi için ISO 31000:2009 Risk Yönetimi Standardı 5.3 maddesine bakılabilir.
Yeni versiyonun 4.2 maddesiyle BGYS’nin kurulmasında ilgili tarafların şartları, ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılmış olması istenmektedir. Şartlar ya-sal ve düzenleyici gereksinimler veya sözleşmeden kaynaklanan gereksinimler olabilir.
Kuruluşun Yapısı maddesinin son alt maddesi 4.4; kuruluşun ISO 27001:2013 standardı gereğince bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmasını, uygula-masını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini istemektedir.

5. Liderlik

Bu maddedeki şartlar kuruluşun en üst düzeyde temsil edildiği “Üst Yönetim” kavramı üzerinedir.
Bilgi güvenliği politikasının üst yönetim tarafından oluşturulması bu maddenin şartlarından biridir. Standart politikanın içermesi gereken karakteristik ve özellikleri de tanımlamaktadır. Son olarak bu maddede üst yönetimin gerekli atamaları yaparak bilgi güvenliği ile ilgili görev, sorumluk ve yetkileri belirlemesi istenmekte, kuruluş içinde oluşturulan BGYS’nin ISO 27001 standardına uyumunu gözetmek ve BGYS’nin performansının raporlanması olmak üzere önemli iki görev üzerinde durulmaktadır.

6. Planlama

Planlama maddesinin alt maddesi 6.1.1 Genel, 4.1 ve 4.2 maddeleri ile birlikte önleyici faaliyetleri ele alma konusunda yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Planlama maddesi risk değerlendirme ve risk işleme ile ilgili şartlar sunmaktadır. 6.1.1’de BGYS risk ve fırsatlarının ele alınması, 6.1.2’de risk değerlendirme ve 6.1.3’te ise bilgi güvenliği risk işleme ile ilgili şartlar yer almaktadır.
Madde 6.1.2, Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi: Bu madde özellikli olarak bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesini ele alır. ISO 31000 standardıyla uyumlu olarak standardın bu yeni versiyonunda bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi için ön koşul olan varlıkların, tehditlerin ve zayıflıkların tanımlanması şartı kaldırılmıştır. Böylelikle kuruluşlar için risk değerlendirme yöntemi seçenekleri artmıştır. Ayrıca bu maddede risk değerlendirme kabul kriterlerine atıf yapıldığı görülmektedir.
Önceki versiyonda yer alan “varlık sahibi” kavramı yerine yeni versiyon “risk sahibi” olarak ele almıştır. Risk sahiplerinin risk işleme planını ve artık riskleri onaylaması istenmektedir. Diğer bir deyişle kuruluşların risklerin sonucunu, olasılıklarını ve seviyelerini değerlendirmesi beklenmektedir.
Madde 6.1.3, Bilgi Güvenliği Risk İşleme: ISO/IEC 27001:2005’ten farklı olarak kontrollerin Ek A’dan seçilmesi yerine risk işleme prosesi sırasında belirlenmesine atıf yapılmaktadır.
Bununla birlikte, standart herhangi bir gerekli kontrolün göz ardı edilmemesi için bir çapraz kontrol olarak EK A’nın kullanımını korur. Uygulanabilirlik Bildirgesi oluşturmak standardın bu versiyonunda da değişmeyen bir şarttır. Risk işleme planının oluşturulması ve onaylanması yine bu maddenin şartıdır.
Madde 6.2, Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Ulaşılabilmesi için Planlama: Bu madde kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde bilgi güvenliği hedeflerinin oluşturulmasını istemektedir.

7. Destek

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulaması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması şartı bu maddede belirtilmiştir. Diğer yönetim sistem standartlarında da olduğu gibi kaynaklar; insan kaynakları, bütçe, ilgili ekipman vb. içermektedir. Standardın 2005 versiyonu ile benzer olarak kuruluş içerisindeki yetkinlik, farkındalık ve eğitim konularındaki şartlar yine bu madde içindedir.
Standardın bir önceki versiyonundan farklı olarak oluşturulan yeni “dokümante bilgi” kavramı bir önceki versiyonun doküman ve kayıt şartları ile hemen hemen aynıdır. ISO/IEC 27001:2013 standardında istenen dokümante bilgiler;

  • BGYS kapsamı
  • Bilgi güvenliği politikası
  • Risk değerlendirme prosesi
  • Risk işleme prosesi
  • Uygulanabilirlik Bildirgesi
  • Bilgi Güvenliği Hedefleri
  • Standardın istediği diğer kayıt ve dokümanlar

8. Operasyon

Bu madde daha çok ‘uygulama’ şartlarını içerir. Önceki maddelerde istenen; bilgi güvenliği hedefleri, risk değerlendirme, risk işleme gibi plan ve proseslerin gerçekleştirilmesi için şartları sıralar.

9. Performans Değerlendirme

Bu maddede, izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi şartları anlatılmaktadır. 9.1 maddesi bilgi güvenliği yönetim sistemini uygulamak isteyen kuruluşların sistemlerinin etkinliğini ve bilgi güvenliği performanslarını izlemelerini gerektirir.
İç denetim şartları bir önceki versiyonla hemen hemen aynı olmakla birlikte iç denetçilerin kendi çalışmalarını denetlememesi gerekliği farklı bir şekilde ifade edilerek “tarafsızlık ve bağımsızlık” kavramlarına gönderme yapılmıştır. 2005 versiyonunda yer alan “Denetlenen alandan sorumlu olan yönetim, saptanan uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin giderilmesi için, gereksiz gecikmeler olmaksızın önlemlerin alınmasını sağlamalıdır” şartı iç denetim maddesinden kaldırılarak, iç denetim sonucu alınması gereken aksiyonlara yönelik şartlar 10.1 uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler maddesi altında belirtilmiştir.
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi şartları çoğunlukla aynı kalmakla birlikte gözden geçirmenin yılda bir kez yapılması şartı kaldırılmıştır. Ancak kuruluşların “düzenli ve planlı aralıklarla” gözden geçirme yapması şartı halen geçerliliği sürdürmektedir.

10. İyileştirme

ISO/IEC 27001:2013 versiyonunun önleyici faaliyetleri ele alış biçimi değiştiğinden yeni versiyonda önleyici faaliyet maddesi kaldırılmıştır. Ancak düzeltici faaliyet şartları devam etmekte ve yeni şartlar sunmaktadır. Sürekli iyileştirme şartları BGYS’nin etkinliğinin uygunluğu ve yeterliliğini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

EK A Kontroller ve Kontrol Amaçları

Ek A’da yer alan kontrol noktalarının sayısı 133’ten 114’e düşmüş, ana kontrol maddeleri 11’den 15’e yükselmiştir. Mevcut kontrollerden bazıları aynı kaldığı gibi, bazıları silinmiştir. Yeni versiyonda bir önceki versiyonla benzer kontroller bulunmakla birlikte yeni kontrol noktaları da bulunmaktadır. Tekrarların önlenmesi için bazı kontrollerin de yeniden gruplandırıldığı görülmektedir.

 

 Yeni Kontroller – ISO/IEC 27001:2013

A.6.1.5  Proje yönetiminde BG
A.12.6.2  Yazılım kurulumunda sınırlamalar
A.14.2.1  Güvenlik geliştirme politikası
A.14.2.5  Güvenlik sistemi mühendisliği prensipleri
A.14.2.6  Güvenlik geliştirme ortamı
A.14.2.8  Sistem güvenlik testi
A.15.1.1  Tedarikçi ilişkileri için BG politikası
A.15.1.3  Tedarik zincirinde bilgi ve iletişim teknolojisi
A.16.1.4  BG olaylarında değerlendirme ve karar
A.16.1.5  BG kazalarına tepki
A.17.2.1  Bilgi işleme tesislerinin uygunluğu

Kaldırılan Kontroller – ISO/27001:2005

A.6.1.1 – A.6.1.2 – A.6.1.4 – A.6.2.1 – A.6.2.2 – A.10.7.4 – A.10.8.5 – A.11.4.2 – A.11.4.3 A.11.4.4 – A.11.4.6 – A.11.4.7 – A.11.6.2 – A.12.2.1 – A.12.2.2 – A.12.2.3 – A.12.2.4 – A.12.5.4 – A.15.1.5 – A.15.3.2

Derzeit wurden Variantenartikel zu diesem Thema veröffentlicht. Fragen zum levitra sind im letzten Jahr sehr beliebt. Aber ist diese Lösung wirklich eine gute Idee für Sie?
Es kann auch interessant sein, über die Sache zu sprechen. Wenn Sie planen, Medikamente online zu kaufen, ist es jetzt möglicherweise an der Zeit, eine Bestellung aufzugeben. Was sind die wichtigsten Informationen, die Sie Ihrem Arzt zu diesem Thema geben müssen? Wenn Sie levitra kaufen möchten, müssen Sie zur Drogerie im Internet kommen.
Es gibt zahlreiche sichere Online-Drogerien, die Medikamente an Ihre Haustür liefern. Online-Drogerien führen alle Marken- und Generika-Produkte zusätzlich zu den Artikeln aus dem Ladengeschäft. Vieles, was darüber gesagt wurde, gilt auch für Vitamine und zugelassene pflanzliche Arzneimittel. Es gibt verschiedene seriöse Online-Apotheken, in denen Menschen Viagra kaufen können.

https://potenzmittel-infos.com/levitra.html
Was tun gegen den Boom gefährlicher gefälschter Heilmittel? viagra generika
Zusammen mit der Steigerung der Produktivität haben Pharmaunternehmen ihre strategischen Prioritäten einschließlich der Schaffung einer neuen Kultur weiterentwickelt. Dieser Punkt wird von den Kunden sehr positiv bewertet, insbesondere bei allen verfügbaren Optionen. Per Mausklick werden verschreibungspflichtige Arzneimittel nach Belieben bestellt und Ihnen pünktlich per Post zugestellt. Zweifellos ist es nur eine Frage der Zeit, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel online zu bestellen. Die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente können in den Drogerien unterschiedlich sein. Aufgrund von Versicherungen und anderen negativen Dingen zahlen Verbraucher das Drei- oder Vierfache des tatsächlichen Wertes des Produkts. Die Preisgestaltung für Medikamente ist komplex. Um ehrlich zu sein, sind Themen wie der Viagra-Preis heute für viele von Interesse. Sowohl Ärzte als auch Kunden können problemlos auf Informationen zu Anwendungen für Originalmarken und Generika zugreifen. Wenn die Kosten des Arzneimittels für Sie ein Problem darstellen, können Sie Geld sparen, indem Sie fragen, ob es eine billigere Marke für Ihr verschreibungspflichtiges Arzneimittel gibt. Auch wenn Sie zuvor ein Medikament eingenommen haben, ist es immer wichtig, mehr über viagra generika zu erfahren. Es gibt verschiedene ernsthafte Fragen zu diesem Thema.

https://potenzmittel-infos.com/viagra-generika.html
{Wie kaufe ich cialis generika?
Medikamente könnten Teil Ihrer täglichen Routine sein, um Ihre Gesundheit gut zu verwalten. Internet-Drogerien kombinieren garantiert niedrige Preise mit schnellem Versand. Wenn es darum geht, privat verschriebene Medikamente zu kaufen, bieten Ihnen Online-Drogerien mehr Auswahl beim Eingang Ihrer Bestellung. Da immer mehr Patienten online gehen, um ihre Gesundheitsprobleme zu verstehen, gehen einige auch online, um generische Mittel zu kaufen. Natürlich sollte jeder von uns Zugang zu wichtigen und kostengünstigen Mitteln haben, die zur Bekämpfung von Infektionen beitragen oder einfach die allgemeine Gesundheit verbessern. Der Online-Kauf von Generika kann eine gute Idee sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Zugegeben, sobald das Generikum verfügbar ist, werden die Kosten sowohl für das ursprüngliche Markenprodukt als auch für das Generikum erheblich gesenkt. Sie haben sie natürlich im Supermarkt gesehen. Generische Versionen von Arzneimitteln sind in vielen ausländischen Märkten, einschließlich Kanada und den meisten Ländern Europas, legal. Generika sind grundsätzlich nur deshalb billiger, weil die Hersteller nicht die Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels hatten. Generika sind im Allgemeinen etwas günstiger und meist genauso wirksam wie Markenmedikamente. Jeder weiß, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen.
Wenn Sie cialis generika kaufen, erkundigen Sie sich bei einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister, ob diese unschuldig sind, wenn Sie sie mit Ihren anderen Generika einnehmen.
|Wenn Sie online über Medikamente nachdenken, möchten Sie vielleicht mehr über dieses Problem erfahren. Zweifellos haben Sie bereits etwas darüber gehört, wie man cialis generika kauft. Viele gesundheitsbezogene Websites bieten mehr Inhalte und dies könnte die Patienten zum Thema führen.
Vielleicht wissen Sie bereits etwas über das Problem. Lassen Sie uns nun über verschiedene Medikamente sprechen, die Sie online kaufen können. Es ist wichtig, über sichere Wege zum Kauf von Medikamenten informiert zu bleiben. Wenn Sie über Ihre Behandlungsoption nachdenken, kann es hilfreich sein, einige wichtige Fakten darüber zu kennen, wo Sie cialis generika kaufen können.
Diejenigen, die Rabattmedikamente und Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen, werden häufig eine Reihe von Optionen zur Auswahl finden. Es ist verlockend, Medikamente und Kräuterergänzungen online zu kaufen, wenn dieselben Produkte so viel billiger sind. Vieles, was darüber gesagt wurde, gilt auch für natürliche Gesundheits- und Wellnessprodukte und alltägliche wichtige Toilettenartikel. Wenn Sie cialis generika kaufen, sollten Sie einige wesentliche Details kennen.
|Wenn Sie die Anziehungskraft auf einen bestimmten Partner verloren haben, ist es normalerweise unwahrscheinlich, dass Behandlungsoptionen zur Verbesserung der Potenz ihm helfen. Als die Mehrheit der Einzelhändler online ging, stiegen die Erwartungen und eine überwältigende Anzahl von Kunden erwartete, online die Mittel zu finden, die sie benötigen. Illegale Online-Apotheken versuchen möglicherweise, illegale “generische” Versionen dieser Originalmarkenmedikamente zu verkaufen. Fragen Sie Ihren Apotheker nach Informationen, wenn Sie sich über den Online-Kauf von Generika nicht sicher sind. Darüber hinaus machen Generika die überwiegende Mehrheit der landesweit verschriebenen Rezepte aus. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und muss unter Aufsicht eines Arztes angewendet werden. Aber ist es wirklich das richtige Feld für Sie, cialis generika zu kaufen? Es gibt verschiedene ernsthafte Fragen zu diesem Thema. Darüber hinaus kann es auch zur Behandlung einiger anderer von Ihrem Arzt festgelegter Erkrankungen verwendet werden. Wenn Sie sicher sind, dass diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können und Sie wissen, dass die von Ihnen ausgewählte Apotheke sicher ist, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente aus einer Online-Apotheke zu beziehen. Während sich alle Symptome bessern können, bevor die Krankheit vollständig behandelt ist, nehmen Sie das Mittel für den gesamten vorgeschriebenen Zeitraum ein. Auf dieser Website finden Sie einige nützliche Informationen zu den Risiken von Arzneimitteln und deren Erforschung.
Was ist ein kostengünstiges Medikament, um Patienten bei der Aufrechterhaltung einer Erektion zu helfen? Der Rat ist unkompliziert, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen zu diesem Thema benötigen. Obwohl der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente viele Familien betrifft, können bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Jugendliche einem besonderen Risiko ausgesetzt sein. Für die meisten Menschen, die keine Erektion bekommen, die fest genug für Sex ist, funktionieren Arzneimittel gut, verursachen aber manchmal schwerwiegende Nebenwirkungen. Und die Pillen gelten allgemein als sehr sicher. Häufige unerwünschte Effekte können das sogenannte blaue Sehen sein, aber es ist sicherlich häufiger, wenn Sie mehr als die vorgeschriebene Menge einnehmen. Sie können eine Checkliste für Nebenwirkungen verwenden, um den Überblick zu behalten und Informationen schnell mit Ihrem medizinischen Fachpersonal zu teilen. Nehmen Sie dieses Generikum nicht in kleineren Mengen ein. Der Rat ist üblich, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen über Pillen benötigen. Normalerweise erfordert die Behandlung Geduld, um eine erwartbare Wirkung zu erzielen. Verbraucher sollten die online gefundenen Informationen jedoch immer objektiv behandeln. Schließlich können Sie Zeit bei Ihren Rabattmedikamenten und Kräutern sparen, indem Sie sie online bestellen.}
https://potenzmittel-infos.com/cialis-generika.html
{Wie cialis generika?
Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, bevor sichtbare Anzeichen auftreten. Die zunehmende Nachfrage nach Informationen im täglichen Leben von Millionen von Menschen hat dazu geführt, dass immer mehr pharmazeutische Gesundheitsdienstleister versuchen, ihre Gesundheitsprodukte vor ihren Konkurrenten zu positionieren. Wie finde ich Medikamente online? Die Verschreibung und Verwendung von Medikamenten ist jedoch Vertrauenssache. Für Kunden wird es immer einfacher, Medikamente online zu bekommen. Es gibt viele Online-Apotheken im Internet, daher sollte es kein Problem sein, eine vertrauenswürdige Drogerie zu finden. Sie bieten Kunden mit eingeschränkter Mobilität und Kunden in abgelegenen Gebieten Zugang. Die reduzierten Transaktionskosten werden in Form weitaus niedrigerer Preise an die Patienten weitergegeben. In beiden Fällen ist es nicht alles. Dieser Leitfaden behandelt alles von der Sicherung Ihres Computers bis zur Überprüfung und Bestellung von Viagra in zuverlässigen Online-Apotheken.
10 Möglichkeiten, gefälschte Medikamente zu erkennen.
|Deshalb interessieren sich viele für dieses Thema. Ist es für Sie aktuell, wie man cialis generika?
Lassen Sie uns Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zu diesem Thema finden. Das Bestellen von Rezepten im Internet kann eine kostengünstige Methode sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie sicher sein können, dass online bestellte Medikamente den Qualitätsstandards entsprechen. Ziemlich cialis generika oder andere Medikamente, die von einer virtuellen Drogerie angeboten werden, sind sehr elementar.
Es gibt viele gültige Internet-Drogerien, die legitime Rabatte anbieten. Wenn Sie Medikamente online kaufen möchten, tun Sie dies in einer legalen Apotheke. Die Lieferanten bieten Tausende von Arzneimitteln an, zu denen sowohl generische als auch bekannte Marken gehören. Es gibt Varianten von renommierten virtuellen Drogerien, in denen Patienten Viagra bestellen können.
|Zu wissen, wonach zu suchen ist, kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei allen verfügbaren Optionen. Normalerweise sind viele Medikamente zu berücksichtigen. Können Sie verschreibungspflichtige Medikamente legal online bekommen? Es ist wichtig, die Vorteile verschriebener Medikamente sowie deren mögliche unerwünschte Wirkungen zu kennen und mit Ihrem Apotheker über mögliche Bedenken zu sprechen. Wenn Sie besprechen, wie Sie Viagra bestellen können, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie einen Plan entwickeln, der für Sie gut funktioniert. Wir alle können verlässliche Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen wie dem Internet, den Medien und sogar Freunden finden. Dies sind sicherlich nur die Grundregeln. Wenn Sie Arzneimittel bestellen, sollten Sie darüber nachdenken. Seit Jahrzehnten helfen diese Medikamente, viele Störungen zu verhindern. Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, wenn nur Symptome auftreten. Themen zur Bestellung von Viagra sind im letzten Jahr sehr beliebt. Einige Forscher achten auf solche Angelegenheiten. Haben Sie etwas über Nebenwirkungen gelernt?
Höchstwahrscheinlich hat jeder Mann zumindest etwas davon gehört. Wenn Sie Medikamente in Online-Apotheken bestellen möchten, erhalten Sie normalerweise zuerst ein gültiges Rezept. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Medikamente wirklich nützlich sind. Wie alle Arzneimittel hat das Arzneimittel unterschiedliche unerwünschte Wirkungen. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Ihre Medikamente sind nur für Sie. Geben Sie es niemals an andere Personen weiter, auch wenn ihr Zustand mit Ihrem identisch zu sein scheint. Letztendlich sind diese Faktoren auf der ganzen Welt gleich. Wenn Sie diese Tipps befolgen, sollten Sie bereit sein. Darüber hinaus ist das Internet die geeignete Möglichkeit, um alle Arten von Arzneimitteln zu erwerben, da es das Vergnügen bietet, sich über das Internet zu bewerben.}

Kontrol edin...

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 27001, Uluslararası Standart …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi